សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៧ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) មានចំណូលសរុបពីផលអាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម ចំនួន ១៦.៧៩០.៤៤៨ពាន់រៀល(៤.១៤៧.៩៥៩ ដុល្លារអាមេរិក) កើនជាងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦ ចំនួន ២.១៨៤.៥៣៥ពាន់រៀល (៥៤៧.១៩១ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង១៤,៩៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៣.៤៥៤.០១៨ពាន់រៀល(៨៥៣.៣៤៤ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ៤៦៩.៣៣៧ពាន់រៀល (១១៧.៩៧២ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ១៥,៧២% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦។ សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៧ ចំណូលសរុបពីផលអាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម ចំនួន ៣៣.៣២៥.៧៧៤ ពាន់រៀល (៨.២៦៥.៣២១ ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ៣.០២៧.៤៩០ពាន់រៀល (៧៦៣.៨៨៩ ដល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៩,៩៩% ធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៦.៨០១.២៥០ ពាន់រៀល (១.៦៨៦.៨១៨ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ១៦៧.២៤៥ពាន់រៀល (៤៤.៣៣១ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង២,៥២% ធៀបនឹងរយៈពេល៦ខែគិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៦។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៧ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ ក.ស.ភ. មានចំនួន ៦៧០.៩២៧.១២៩ពាន់រៀល (១៦៤.២០១.៤៥១ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ១១.៣៧០.២១៥ពាន់រៀល (៨២៣.៤៦៩ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង១,៧២% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៥៣២.១៤២.២៦៩ពាន់រៀល(១៣០.២៣៥.៥០៤ ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ១០.៩៩២.៥៨៥ពាន់រៀល (១.១៤២.១៩៦ ដុល្លារអាមេរិក)ស្មើនឹង ២,១១%។
សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ ត្រីមាស ទី២ ឆ្នាំ២០១៧ មានដូចខាងក្រោម៖

១-អនុបាតចរន្ត : ៤,៤៣ ដង
២-អនុបាតចរន្តលឿន : ៤,៤៣ដង
៣-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម : ០,៥១ %
៤-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន : ០,៦៥ %

៥-អនុបាតគំលាតចំណេញដុល : ៦១,៧១ %
៦-អនុបាតគំលាតចំណេញភាព : ២០,៥៧%
៧-ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ : ១៦៦,៩៩ រៀល

សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ ដូចមានក្នុងឯកសារយោង។​​     ទាញយកពត៏មានលំអិត


Warning: Division by zero in /home/ppapcom/public_html/csx.php on line 73
Price and Trade Information On 18/11/2017
Last Price : KHR 0,   Change : KHR 0,   Change : % ,   P/E Ratio : 0.00,   Base Price : KHR 0,   Opening Price : KHR -,   High Price : KHR -,   Low Price : KHR -,  Accumulating Volume : 0,   Accumulating Value  : (KHR)0, 

Introduction to PPAP

Phnom Penh Autonomous Port is an international port which is under the supervision of the Ministry of Public Works and Transport and the Ministry of Finance and Economic. It is located 2km from the Chak Tomouk confluence, on the latitude 11o35'N and on longitude 104o55'E. The access distance to the port is about 332km from the Cuu Tieu entrance mouth, part of South China Sea, and about 100km from Kaam Samnar, Cambodia-Vietnam border gate. The access channels to the port taken by the Bassac/Hau Giang and Menkong/Tien Giang River. Read more...


CEO Greeting

Message from Chairman and CEO

I would like to express my sincere thanks for your visit and warm welcome to our website

PPAP is an international port, located in the capital of Cambodia reachable by road, rail, and river. Its location is not only advantageous for inter-model transportation connection but also for logistic center where more than 50% of cargoes are consumed.

PPAP plays a significant role in social development by providing more than 400 directed jobs and thousands of in-directed jobs to Cambodian. Further more our port can help shipping company to save their freight up to 20%, with the low transport cost Cambodia trade also has chance to challenge in an international market as well.

We have been investing in our employees, IT system and other port facilities to absorb more cargoes to our port. Likewise, we will completely modernize our handling facilities to meet incessantly increasing customer demand, which is our core business plan in 2008-2009. As the result for this last five years we can keep our port annually increased by 20%. Read more...


Announcement

PPAP's announcement on MOU with KTC

ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក.ស.ភ.

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)

ការកើនឡើង-ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧

ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការងារសាងសង់ច្រាំទន្លេប្រវែង៥៦០មនៅប្លង់B នៃចំណតផែកុងតឺន័រថ្មី(LM17)

កំណត់​ហេតុ​ស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក​លើក​ទី២ របស់ ក. ស. ភ.

ឯកសារ-ពាក់-ព័ន្ធ-សម្រាប់-មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក-លើកទី២

របាយ​ការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ ក. ស. ភ.​ ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៦

ករណីចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ២០១៥

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តិពីការបើកភាគលាភរបស់​ ក. ស. ភ. ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តីពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក​លើកទី២ របស់ ក. ស. ភ.

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការ​ចុះហត្ថលេខាលើ​កិច្ច​សន្យា​​ជួល​ដី​ទីលាន​ស្តុកសំបក​កុង​តឺន័រ ​(​ICD) ទំហំ ៩,៣ ហិកតា​ រវាង​កំពង់ផែស្វយ័ត​ភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន យុនណាន សេងម៉ៅ អ៊ិនវេសម៉ិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរំពឹងទុកនៃការ បែងចែកភាគលាភឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ភាគហ៊ុនិក ដែលកាន់កាប់មូលបត្រកម្មសិទ្ធមានសិទ្ធបោះឆ្នោត ប្រភេទ "ក" របស់ ក.ស.ភ

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការ​ចុះហត្ថលេខា​រវាង​កំពង់ផែស្វយ័ត​ភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន វៀត សាក់ ផត សឺវីស (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការ​ចុះហត្ថលេខា​រវាង​កំពង់ផែស្វយ័ត​ភ្នំពេញ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Global Logistic Service Co.,Ltd (GLS) ដែល​ជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករ​សាឡង់​ដឹក​ជញ្ជូន​កុង​តឺន័រ​ (Barge Operator) ថ្មីមួយ​

ការថយចុះចំនួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក.ស.ភ.

ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក.ស.ភ.

កំណត់ហេតុស្តីពីការបោះឆ្នោត-ជ្រើសរើស-តំណាងនិយោជិត ក.ស.ភ.

តំណាងនិយោជិត

អនុគ្រឹត្យ ៦៧៦ អនក្រ ស្តីពីការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៦

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

អភិបាលឯករាជ្យ

កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១

ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់មហាសន្និបាត ភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ ក.ស.ភ

Speed Boat

Phnom Penh Autonomous Port wishes to announce that our speed boat service (Phnom Penh - Siem Reap and Siem Reap - Phnom Penh) will start operating from 10th August, 2010 on. For more information please contact:

  • 855 11 898 899
  • 855 12 789 531
  • 855 12 784 568
  • 855 12 754 033
  • 855 12 918 768